Zilveren jubileum voor buitenschoolse kinderopvang

25 jaar

Meer dan 6.200 dagen

Meer dan 55.000 opvanguren staan er op de teller van onze buitenschoolse kinderopvang.

De hele week werd er feest gevierd en leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen in al onze opvanglocaties.

Kinderopvang 25 jaar in evolutie

Kinderopvang is in de afgelopen 25 jaar sterk veranderd: nieuwe uitdagingen - nieuwe verwachtingen - nieuwe noden en behoeften van ouders, kinderen en gezinnen. Doorheen de jaren hebben we hier een antwoord op proberen te geven.

Zo zijn we gestart met flexibele opvang: een verruimd aanbod van opvanguren in de opvanglocatie van Beverlo, in eerste instantie om in te spelen op de flexibele werkuren van ouders.

Daarnaast hebben we ingezet op tewerkstelling van jonge werklozen in de kinderopvang. Via de generatiepactmiddelen krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen op de werkvloer, een diploma te behalen en door te stromen naar reguliere tewerkstelling.

Afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid: door investeringen in infrastructuur en personeel. Het opvangaanbod is aanzienlijk uitgebreid, en toch blijven voldoende opvangplaatsen een aandachtspunt. Om u een idee te geven van die groei: In 2011 hadden we in de zomervakantie alleen een opvangcapaciteit van 3314 afgelopen zomer waren dit er 6476.

Verder bekijken we momenteel de mogelijkheden om een nieuwbouw in Koersel te realiseren op het academiepark en zo het aantal kindplaatsen in Koersel te verdubbelen.

Naast de capaciteit is de voorbije jaren ook extra ingezet op de dagelijkse kwaliteit van de opvang. Samen met een pedagogisch coach werken de kindbegeleiders iedere dag aan een opvang waar ieder kind zich goed voelt, kan spelen en een leuke tijd kan beleven met vriendjes.  

Sociale functie

Ook de sociale functie van kinderopvang is de laatste jaren sterk naar boven gekomen = d.w.z.  uitsluiting van kansengroepen tegengaan en de integratie bevorderen.

Uit onderzoek blijkt immers dat Twee op drie niet- kansarme kinderen naar de buitenschoolse opvang gaan. Bij kansarme kinderen is dat slechts 1 op de 3 kinderen. Studies tonen ook aan dat goede kinderopvang gedeeltelijk een kansarme gezinsomgeving kan compenseren. Investeren van jongs af aan loont en is immers veel efficiënter dan remediëren en herscholen op latere leeftijd.

Jammer genoeg wordt in Beringen meer dan 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Dit betekent dat er jaarlijks meer dan 75 kinderen geboren worden in kansarmoede.

En dus kan kinderopvang een belangrijke rol spelen:

  • Ouders die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen hebben recht op sociaal tarief in de opvang.
  • We trachten dagdagelijks samen met de ouders en de begeleiding te bekijken hoe we de tijd in de opvang voor het kindje leuker/ aangenamer kunnen maken.
  • Onze begeleiding wordt in zijn of haar taak maximaal mogelijk ondersteunt door overleg binnen het team, individueel of door vormingen/opleidingen.
  • We stellen in iedere situatie het gezin centraal. De kinderen in onze opvang, kunnen eventueel extra opgevolgd worden.
  • Daarnaast heeft iedere ouder natuurlijk een eigen visie op de opvoeding van zijn/haar kind. Er wordt steeds zo breed mogelijk, en in het belang van het kind verder nagedacht- samen met de ouder!- over de meest aangewezen aanpak.

Ik ben dan ook heel blij met de recente opening van De Boomhut, een opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Voor een aantal kinderen is de buitenschoolse kinderopvang die wij aanbieden niet haalbaar/realistisch is, ondanks vele inspanningen. Door de samenwerking kunnen we nu voor iedere kind een opvang aanbieden die aangepast is/of kan worden aan zijn noden en behoeften.

Door te investeren in kinderopvang speelt de stad in op een directe behoefte van jonge gezinnen in Beringen, maar wordt kinderopvang ook gebruikt als instrument in de strijd van (kinder-) armoede.

Zelf opvang organiseren heeft voor het stadsbestuur niet alleen een duidelijke meerwaarde op sociaal vlak, het garandeert ook bereikbare opvang, lokaal ingebed in iedere buurt.

Het garandeert betaalbare opvang. Met de verschillende kinderopvanginitiatieven in Beringen zetten we resoluut de prijs per begonnen half uur gelijk aan de minimumprijs opgelegd door Kind en Gezin. Voor alle initiatieven in Beringen, en dus voor alle inwoners, hebben we een gelijkaardige prijs voor de buitenschoolse opvang.

We zorgen daarnaast voor lokale tewerkstelling. In de eerste plaats krijgen ouders de kans om te gaan werken (in combinatie met een gezin), ook kunnen ze gaan solliciteren, een opleiding volgen,… In de tweede plaats zijn we zelf werkgever van  een 40- tal medewerkers bij de stedelijke dienst kinderopvang.

Zelf opvang organiseren, maakt het voor een lokaal bestuur ook mogelijk om snel/ flexibel in te spelen op lokale noden.  Een mooi voorbeeld is de nood aan opvang voor kinderen met een specifieke zorg waarnaar ik daarnet al verweest. Jarenlang aangevoeld in de praktijk door de verschillende medewerkers, en opgepikt door het stadsbestuur om in de praktijk een oplossing voor te zoeken en te vinden.

Regierol Kinderopvang

Dat brengt ons bij een andere evolutie in het kinderopvanglandschap: Regierol kinderopvang. Naast het zelf organiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang neemt het stadsbestuur de laatste jaren steeds vaker een regierol in het kinderopvanglandschap op.  Het afstemmen en het samenwerken met andere vormen van tijdsbesteding van kinderen is ondertussen één van de hoofdprioriteiten.

Zo trachten we binnen de stad het aanbod van opvang en vrije tijd op elkaar af te stemmen, en meer op elkaar te laten aansluiten. Heel concreet gaat dit over de zomerbrochure ‘Beestige zomer in mijn Stad’ waarin ouders een handig overzicht krijgen van  de activiteiten voor de kinderen en de mogelijke combinaties in de zomervakantie.

Binnen de regierol zoeken we ook breder naar partnerschappen in vrijetijdsaanbod door infrastructuur te delen (met de Kriebelfabriek in de stedelijke basisschool) of samen te werken met andere partners (zoals stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans),… We trachten aansluiting te vinden met de kinderopvang bij andere vrijetijdsvormen zoals cultuur, sport,…

Met de proefprojecten in de buitenschoolse kinderopvang werken we in de richting van de conceptnota van Minister Vandeurzen ‘krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’. Hier krijgen lokale besturen meer autonomie m.b.t. het organiseren van kinderopvang. Onze uiteindelijke doelstelling is om korte opvang in de school te organiseren, gekoppeld aan naschoolse activiteiten. Kinderen die langer opvang nodig hebben, kunnen terecht in het IBO.

Door de samenwerking in de proefprojecten met de andere opvanginitiatieven neemt de stad ook enkele noden ter harte zoals een duidelijk vraag naar meer ondersteuning en overleg met andere opvanginitiatieven, .... Zo hebben we, samen met de schoolopvanginitiatieven in Beringen én de collega’s van De Petteflet, gewerkt aan het sociaal tarief, gelijklopende fiscaal attesten, een gezamenlijk vormingsaanbod, enzoverder.

Wat duidelijk mag blijken, is de absolute meerwaarde voor het stadsbestuur en de inwoners van Beringen om kwaliteitsvolle kinderopvang, samen met andere partners en initiatieven, te organiseren.

Kinderopvang is en blijft een beleidsprioriteit, ook voor de toekomst!

De Bengeltjes is een werking die we moeten koesteren. Ik ben dan ook zeer tevreden dat 25 jaar geleden de idee ontstaan is om zelf in te staan voor opvang op ons grondgebied. Een werking als deze betekent onnoemelijk veel voor de kinderen opgevangen worden en de druk die dit wegneemt van het gezin. En een werking als vandaag is enkel maar mogelijk door inzet van gepassioneerde mensen. Ik denk aan de Klaas, Liesbeth, Karlien en Lieve van onze dienst kinderopvang, aan Evi die wat meer de regie in handen heeft en alles dienst overschrijdend bekijkt.  Maar zeker aan de begeleiding op onze verschillende opvanglocaties. Ik wil dan ook mijn waardering uiten voor iedereen die vandaag – maar ook in het verleden – vastberaden – dag na dag – de tijd heeft genomen om onze kinderen hier een zinvolle tijdsbesteding te geven. Om hen te bemoedigen en toch samen met hen een stukje levensweg te bewandelen.

 

 

Thomas-Vints-Beringen-Kinderopvang