Politiezone BHT wapent zich tegen motorbendes

Samen met Ham en Tessenderlo starten we met de uitbouw van een gezamenlijke aanpak om vormen van georganiseerde criminaliteit beter aan te pakken. In overleg en samenwerking met het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) wordt het ‘protocol bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ concreet vorm gegeven. De aanpak van criminele motorclubs vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt.

Vanaf eind volgende maand zijn motorclubs die zich willen vestigen op het grondgebied van de politiezone verplicht om een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Aan deze vestigingsaanvraag zijn strikte maatregelen en een grondig onderzoek verbonden.

Incidenten in België en over de grens tonen aan dat sommige motorclubs een reëel risico vormen voor de openbare orde, rust en veiligheid. Door strengere maatregelen in de buurlanden zien we dat problemen met rivaliserende motorbendes opschuiven richting Limburg. Binnen de zone werd gekozen voor een uniform reglement om shoppen tussen de gemeenten tegen te gaan.

Door het opleggen van een vergunningsplicht krijgen we concrete handvaten voor een gerichte bestuurlijke aanpak. Clubhuizen moeten bij een aanvraag een administratief onderzoek ondergaan op vlak van brandveiligheid, stedenbouwkundige voorwaarden, vestigingsformaliteiten en milieuwetgeving. Bijkomend wordt er een moraliteits- en financieel onderzoek uitgevoerd. Voldoet de club niet aan de opgelegde voorwaarden, dan wordt er geen vergunning verleend.

Samenwerking met het ARIEC

Iedere gemeente wordt jammer genoeg op één of andere manier geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit. Denk bijvoorbeeld maar aan de aanmaak en verkoop van drugs, witwaspraktijken, huisjesmelkerij of domiciliefraude. Uiteraard dienen deze fenomenen aangepakt worden via gerechtelijke weg, maar dat vergt zijn tijd en dan is vaak het kwaad al geschied. De uitbouw van een gezamenlijk aanpak om deze vormen van criminaliteit bestuurlijk beter te bestrijden werd dan ook behandeld tijdens de eerste zitting van het vernieuwde politiecollege van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo.

De samenwerking met het ARIEC uit zich concreet in het opzetten van de nodige lokale overlegstructuren, het organiseren van voorlichtingssessies of het bieden van ondersteuning bij het sluiten van panden. De aanpak leidt ook tot duidelijk zichtbare acties op het terrein in samenwerking met politie en andere controlediensten.

Deze ‘bestuurlijke aanpak’ zorgt ervoor dat ook gemeenten meer en meer behoefte hebben aan informatie uit gerechtelijke dossiers of onderzoeken. Om deze informatie op een vlotte en rechtsgeldige manier van politie en parket naar de gemeenten te laten stromen, werd daarom het protocol opgesteld dat, eenmaal goedgekeurd door de gemeenteraden, ondertekent wordt door het parket, de burgemeesters en de lokale en federale politie.